fbpx

Artikel 1.TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Alleen al door de vraag van een offerte of het plaatsen van een order bij de NV LINEA CERAMICA, aanvaardt de klant onmiddellijk de toepassing van deze algemene voorwaarden op deze offerte of order.  De Klant verzaakt aan de toepassing van elke clausule of voorwaarden die uitgaan van hemzelf of opgesteld door derden, zelfs als ze werden meegedeeld aan de NV LINEA CERAMICA of geacht gekend te zijn door haar.

1.2. Elke afwijking aan deze algemene voorwaarden vereist het expliciete en geschreven akkoord van de NV LINEA CERAMICA.

1.3. De catalogussen, prospectussen, tarieven, schema’s, plannen, tekeningen, schetsen en foto’s die door de NV LINEA CERAMICA geleverd worden aan de klant buiten de offertes gedaan door deze laatste of de orderbevestigingen die uitgaan van haar hebben geen contractuele waarde, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en hebben slechts een indicatieve waarde.

Artikel 2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

2.1. De Klant verbindt zich ertoe om alle nuttige gegevens mede te delen aan de NV LINEA CERAMICA voor het opstellen met volledige kennis van zaken van offertes of orderbevestigingen, evenals alle informatie van aard om de goede uitvoering van deze orders toe te laten. Hij verbindt zich er eveneens toe om te goeder trouw mee te werken aan de goede uitvoering van de overeenkomst.

2.2. Elke vergissing in de keuze of de identificatie van de producten, materialen, uitrusting die het voorwerp uitmaken van een een order geplaatst bij de NV LINEA CERAMICA, net als elk misverstand tijdens de uitvoering van een order die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van een niet-nakoming van de Klant aan de verplichtingen gedefinieerd in het punt 2.1 hierboven, kan in geen geval worden toegerekend aan de NV LINEA CERAMICA.

2.3. In geval van werken uitgevoerd door de Klant op de werf die een impact hebben op de volumes van een kamer (hoogte van plafond, lengte en breedtje van de kamer), verbindt deze er zich toe om dit rechtstreeks aan de NV LINEA CERAMICA mede te delen indien deze werken hebben plaatsgevonden na de passage van de technisch controleur en het nemen van de maten. Bij gebreke daarvan, zal deze alleen de kosten dragen van de het opmeten van het meubilair besteld bij de NV  LINEA CERAMICA en/of de vervaardiging van nieuw meubilair dat meer is aangepast.

Artikel 3. MONSTERS, PLANNEN EN TEKENINGEN

3.1. De tekeningen of technische beschrijvingen opgesteld door de NV LINEA CERAMICA, op basis waarvan een inrichtings- of ontwikkelingsproject van de lokalen wordt opgemaakt, overgemaakt voor of na het sluiten van een overeenkomst, blijven de exclusieve eigendom van de NV LINEA CERAMICA.

3.2. De tekeningen, plannen en technische gegevens kunnen niet zonder voorafgaand akkoord gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, gefotografeerd, overgemaakt of voorgelegd  worden aan derden door de Klant.

3.3. De Klant die de plannen van de tekeningen of de plannen levert, verzekert dat hij er de intellectuele eigendom of de gebruiksrechten van heeft zodat de NV  LINEA CERAMICA ze legitiem kan gebruiken. De Klant zal de NV LINEA CERAMICA vergoeden voor elke actie die een derde onderneemt tegen haar voor het niet respecteren van de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de tekeningen of de plannen die werden verschaft.

Artikel 4.PRIJS

4.1. De prijzen vermeld in de tarieven, catalogussen of andere voorgedrukte documenten van de NV LINEA CERAMICA of van haar leveranciers, hebben slechts een indicatieve waarde.

4.2. De prijzen van toepassing op de orders geplaatst bij de NV LINEA CERAMICA zullen deze zijn die van kracht zijn op de datum van de uitvoering deze orders. De Klant zal dus bijgevolg de wijziging van de prijs die in de offerte voorafgaand aan de order of de bevestiging van deze, dienen te ondergaan, zonder de order te kunnen annuleren of aanspraak te kunnen maken op een rechtstreekse of onrechtstreekse vorm van compensatie. De wijziging van prijs kan het gevolg zijn van stijgingen van de kosten van levering, de prijs van de arbeidskrachten, transportkosten, douanerechten en andere kosten gedragen door de NV LINEA CERAMICA.

4.3. Indien de Klant éénzijdig beslist om de uitvoering van de order met meer dan zes (6) maanden uit te stellen, zal hij er tevens de eventuele extra kosten voor de NV LINEA CERAMICA van dienen te dragen evenals elke eventuele verhoging van belastingen.

Artikel 5.ORDERS

5.1. De orders geregistreerd door de eventuele agenten, aangestelden of vertegenwoordigers van de NV LINEA CERAMICA, net als de meegedeelde informatie of verbintenissen aangegaan door hen, zullen de NV LINEA CERAMICA zelf niet verbinden tenzij er een schriftelijke bekrachtiging is van haar.

5.2. De Klant dient te weten dat in geval van een order van natuurstenen tegels, keramiek, tegels of vloer, de monsters die voorafgaand aan de order werden gegeven slechts een indicatieve waarde hebben met betrekking tot de tekeningen, grootte, tinten, kleuren en strepen. De NV LINEA CERAMICA kan geen perfect conforme levering garanderen gezien het om natuurlijke materialen gaat. Hetzelfde geldt in geval van opeenvolgende orders van natuurstenen tegels, tegelvloer, keramiek of vloeren waarvan de NV LINEA CERAMICA niet de gelijkheid van de tinten en schakeringen kan garanderen. De NV LINEA CERAMICA wil bovendien uitdrukkelijk de aandacht van de Klant trekken op de tolerantie van gebruik in de sector wat betreft de prijsaanpassingsmarge op tegels, tegelvloeren en parket.

5.3. In geval van annulering van de order door de Klant, meer dan vijftien (15) dagen na de datum van plaatsing ervan, zal het voorschot gestort door hem definitief verworven blijven voor de NV LINEA CERAMICA. Omgekeerd, in geval van annulering van de order door de NV  LINEA CERAMICA, meer dan vijftien (15) dagen na de plaatsing ervan, zal deze laatste zich verbinden om het gehele voorschot terug te storten aan de Klant.

 

Artikel 6.TERMIJNEN EN RISICO’S VAN UITVOERING

6.1. De uitvoeringstermijnen van de orders vermeld door de NV LINEA CERAMICA in de order zijn te goeder trouw ; gezien de nakoming van deze termijnen afhankelijk is van factoren die vreemd zijn aan haar, zijn deze termijnen niet dwingend. Bijgevolg, kan een vertraging in de uitvoering door de NV LINEA CERAMICA niet leiden tot een verbreking van de order, noch tot de betaling van enige schadevergoeding, onder voorbehoud van bewijs, bijgebracht door de KLant van een grove fout in hoofde van de NV LINEA CERAMICA.

6.2. De vreemde oorzaken en in het bijzonder maatregelen van hogerhand of gebeurtenissen van overmacht zoals stakingen, onlusten, lock-out, onweer, vorderingen, tekort aan grondstoffen of transportmiddelen, brand, machinebreuken, etc…, zullen de uitvoeringstermijn van de order verlengen met een periode gelijk aan de duur van de gebeurtenis. Elke wijziging van de order door de Klant of elke order van bijkomende werken, producten of materialen geplaatst door deze zal eveneens vatbaar zijn voor een vertraging in de uitvoering van de order die niet toerekenbaar zal zijn aan de NV LINEA CERAMICA.

In geval van een duurzame of definitieve onmogelijkheid om de order uit te voeren wegens één van de omstandigheden van de vorige alinea, zal de Klant slechts aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van het deel van de prijs dat hij reeds zou hebben betaald op datum van de gebeurtenis van de vreemde oorzaak en die de waarde van het voorschot en de goederen die reeds op dat moment werden geleverd door de NV LINEA CERAMICA, overschrijden.

6.3. Indien de Klant goederen heeft besteld maar waarbij de NV LINEA CERAMICA niet gelast werd met de levering en/of plaatsing ervan, kan deze laatste aan de Klant een aangetekende brief richten om hem formeel uit te nodigen om deze goederen te komen halen binnen een termijn van 15 dagen. Indien de Klant dit niet uitvoert voor het verstrijken van deze termijn, zal de order, van rechtswege beschouwd worden als ontbonden ten laste van de Klant en het voorschot dat door hem werd gestort zal definitief verworven zijn voor de NV LINEA CERAMICA als dekking van de diverse kosten evenals de kosten van terugzending van de goederen bij de leverancier, zonder afbreuk te doen aan haar recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien haar schade hoger is dan het betaalde voorschot.

6.4. In geval van annulering van de order na het nemen van de maten en de komst van de technisch controleur wat als definitieve goedkeuring van de order geldt en het beginpunt is voor de vervaardiging van het meubilair in de fabriek, zal het betaalde voorschot door de Klant definitief verworven zijn door de NV LINEA CERMICA die tevens het recht zal hebben om een bijkomende schadvergoeding te vorderen van 30 % van de totale constructie voor de schadeloosstelling van de ontwerpkosten en vervaardiging van het meubilair en de materialen.

Artikel 7.LEVERING -TRANSPORT – RISICO’S

7.1. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, zijn de leveringstermijnen niet bindend. Ze worden slechts door de NV LINEA CERAMICA ter indicatie gegeven en zijn geen essentiële voorwaarde van het contract. Ze kunnen ook verlaat worden, zonder dat het uitstel kan leiden tot een vordering tot ontbinding van het contract, een weigering van het goed of een schadevergoeding.

 

 

Artikel 8.EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Onverminderd het voorgaande, blijven de producten, goederen, materialen en andere bestelde uitrusting de ondeelbare eigendom van de NV LINEA CERAMICA tot op het moment van de integrale betaling van de prijs, eventueel verhoogd met verwijlintresten en forfaitaire verhogingen die daarmee verband houden.

8.2. In geval van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van alle of een deel van de producten, materialen of uitrusting voorzien in punt 8.1 hierboven, zal de schadevergoeding verschuldigd aan de NV LINEA CERAMICA door de Klant, berekend in functie van de vervangingswaarde, niet afhankelijk of geschorst worden door de eventuele tussenkomst van de verzekeringen van de Klant. De bepalingen van punten 11.2 en 11.3 hieronder zijn in dat geval van onmiddelijke toepassing op de schadevergoedingen verschuldigd door de Klant.

Artikel 9.  GOEDKEURING

9.1. Het marmer, de graniet, natuurstenen, keramische tegels, parket en tegelvloer worden verkocht met de imperfecties die inherent zijn aan hun aard ; ze worden bewerkt en/of verstevigd volgens de regels van de kunst ; met kitten, voeren, haken, etc. wat hun aard vereist, en hun vorming en gebruik waar toe ze bestemd zijn.

9.2. De goedkeuring van de producten, materialen en uitrusting in kwaliteit, kwantiteit en conformiteit berust bij de Klant, en wordt geacht te gebeuren bij het ophalen in de lokalen van de NV LINEA CERAMICA of, indien zij de levering doet, op het moment van de levering bij de Klant, onverminderd, in dat geval, wat gesteld wordt hierboven in punt 9.1 met betrekking tot de overdracht van de risico’s.

9.3. Elk voorbehoud of klacht van de Klant moet om ontvankelijk te zijn, te worden meegedeeld aan de NV LINEA CERAMICA, per aangetekende brief, binnen een bindende termijn van acht (8) dagen na de levering van de producten, materialen of uitrusting door de NV LINEA CERAMICA.  Deze reserves of klachten zijn niet schorsend voor de betaling van de bedragen verschuldigd door de Klant aan de NV LINEA CERAMICA.

Artikel 10.DRAAGWIJDTE EN BEPERKINGEN VAN DE WAARBORG – KLACHTEN – TERUGZENDINGEN

10.1. De NV LINEA CERAMICA garandeert dat de producten, materialen, uitrusting gekocht door de Klant conform zijn aan de overeenkomst op het moment van de levering. Deze conformiteit impliceert dat het product geen zichtbaar of verborgen gebrek heeft.

10.2. Na de ontvangst van het goed, moet de Klant dit controleren en evenuteel haar klacht meedelen, bij aangetekende brief binnen de vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de leverdatum van de producten, materialen of uitrusting, voor elk zichtbaar gebrek die hij zou hebben vastgesteld. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zal de NV LINEA CERAMICA geen enkele klacht meer aanvaarden. Worden aanzien als zichtbaar, alle gebreken die verschijnen bij onderzoek, zelfs minutieus van de geleverde producten, materialen en uitrusting, zonder evenwel over te gaan tot het gebruik van speciale ongebruikelijke controlemiddelen.

10.3.  In geval de producten, materialen en uitrusting een verborgen gebrek hebben, zal de Klant de NV LINEA CERAMICA inlichten en hem de nodige informatie over deze schade meedelen zodat de NV LINEA CERAMICA zo snel mogelijk een vordering kan stellen tegen haar eigen leverancier gericht op een volledig herstel van de schade geleden door de betrokken partijen. Op straffe van nietigheid, moet de Klant verplicht de NV LINEA CERAMICA verwittigen van het bestaan van een verborgen gebrek met een aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na de ontdekking ervan.

10.4. Een klacht zal slechts geldig zijn als de producten, materialen en uitrusting in dezelfde staat zijn gebleven als ze waren tijdens de levering en voor zover ze gebruikt werden in normale omstandigheden en geplaats volgens de regels van de kunst. Een klacht is niet mogelijk in geval van misbruik, nalatigheid, gebrek aan onderhoud of foute handeling. Het meedelen van een klacht binnen de voorgeschreven termijn geeft de Klant geenszins de toelating om de goederen zonder voorafgaand akkoord van de NV LINEA CERAMICA terug te sturen.  De voormelde klachten zijn niet schorsend voor de betaling van bedragen verschuldigd door de Klant. In geval van niet naleving van deze regel, zal de terugzending van de goederen gebeuren op risico en kosten van de Klanten. Ingeval de terugzending toegestaan wordt door de NV LINEA CERAMICA, maakt deze terugzending in geen geval een nadelige erkenning uit in hoofde van de NV LINEA CERAMICA.

10.5. De garantie wordt beperkt tot de vervanging van de betreffende producten en indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs van de producten, materialen en uitrusting op het moment van de order. De NV LINEA CERAMICA is in geen geval verantwoordelijk voor de indirecte schade die werd gedragen door de Klant, of ze nu normaal is of specifiek.

10.6. Een vordering tegen de NV LINEA CERAMICA in geval van een klacht wegens niet-conformiteit (zichtbare gebreken, verborgen gebreken) beperkt zich in elk geval tot de aankoopwaarde van de betreffende goederen.

Artikel 11.BETALINGEN

11.1. Wanneer een voorschot voorzien is, is deze contant betaalbaar door de Klant, op het moment van de plaatsing van de order. De NV  LINEA CERAMICA zal slechts verbonden zijn door de order mits ontvangst van dit voorschot, en zonder afbreuk te doen aan de informatie die de Klant dient mede te delen volgens punt 2.1 hierboven. Tenzij andere bepalingen in de offerte of de orderbevestiging die uitgaan van de NV LINEA CERAMICA, is het saldo van de prijs contant betaalbaar bij de levering van de producten, materialen of uitrusting of volgens de betalingsmodaliteiten die vermeld staan op de bestelbon.

11.2. In geval van niet-betaling van enig bedrag op de datum van opeisbaarheid, zal een forfaitaire verhoging gelijk aan tien procent (10 %) van dit bedrag verschuldigd zijn door de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien zal dit bedrag van rechtswege, vanaf haar datum van opeisbaarheid, verwijlintresten met zich meebrengen berekend aan de contractuele rentevoet van 7 % per jaar. Hetzelfde geldt in geval van niet-betaling door de NV LINEA CERAMICA voor elk bedrag op datum van opeisbaarheid ten voordele van de Klant, wat verhoogd zal worden met een schadebeding van 10 % op de hoofdsom en een verwijlintrest berekend op de contractuele rentevoet van 7% per jaar.

11.3. Elk gebrek in betaling in hoofde van de Klant laat de NV LINEA CERAMICA toe om alle orders en lopende werken ten aanzien van de Klant te schorsen, en dit tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen door deze laatste van de hoofdsom, forfaitaire verhogingen en verwijlintresten.

Artikel 12.EENZIJDIGE VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

 

12.1 Elke ontbinding of éénzijdige verbreking door de Klant van de overeenkomst geeft recht op betaling aan de NV LINEA CERAMICA van een schadevergoeding die :

 

–      indien de contractbreuk tussenkomt voor het opnemen van de maten en de komst van de technisch controleur, zich zal beperken tot het bedrag van het betaalde voorschot ;

–      indien de contractbreuk tussenkomt na het opnemen van de maten en de komst van de technisch controleur, zal bestaan uit het definitieve verlies van het voorschot en bovendien verhoogd zal worden met een bijkomende schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de werken als schadeloosstelling voor de gederfde winst en de kosten van studie, opmaken van plannen en schetsen, ontwerp- en fabricagekosten van de materialen en meubilair.

 

12.2. Omgekeerd, zal elke eenzijdige verbreking door de NV LINEA CERAMICA recht geven aan de Klant op de terugbetaling van het volledige voorschot.

 

Artikel 13.  DEELBAARHEID

13.1. Indien sommige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden zijn, dan heeft dat slechts invloed op de betrokken bepalingen zodat de andere bepalingen hun bindende kracht behouden tegenover de partijen.

 

13.2. Elke nietige bepaling wordt vervangen door een rechtmatige bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk is bij de nietige bepaling en wat de contracterende partijen zouden overeengekomen zijn indien ze kennis zouden hebben gehad van de nietigheid van de bepaling.

 

Artikel 14.BEVOEGDE RECHTBANKEN – TOE TE PASSEN RECHT

14.1. Elk geschil tussen de NV LINEA CERAMICA en de Klant zal vallen onder de exclusieve bevoegheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de NV LINEA CERAMICA, ongeacht de plaats van het afsluiten of uitvoeren van de overeenkomst.

 

14.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geregistreerde offertes en orders door de NV  LINEA CERAMICA en regelt in het bijzonder deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Handtekening van de Klant met de handgeschreven vermelding « gelezen en goedgekeurd »

© Linea Ceramica S.A. All rights reserved, 2019

STAY IN TOUCH

Abonneer u op onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van onze evenementen, onze promoties of ons laatste nieuws.

© Linea Ceramica S.A. All rights reserved, 2019